ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
 
Скачать в формате  Word
 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Ôèðìà ____________________________________________________________________________,
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
расположенная по адресу: _______________________________________________________________,
предлагает к покупке любым заинтересованным лицам ______________________________________
(íàèìåíîâàíèå òîâàðà)
íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
öåíà òîâàðà ñîñòàâëÿåò: __________________________________________________________ ðóá.;
количество товара: __________________________________________________________________;
качество товара: ____________________________________________________________________;
местонахождение товара: ____________________________________________________________;
условия расчетов: ___________________________________________________________________;
условия доставки: ___________________________________________________________________;
срок действия предложения: __________________________________________________________.
Прием заказа осуществляется по телефонам: ____________________________________________.